Seadusandlus

Ehitusseadustik
Muinsuskaitseseadus

Kohalike omavalitsuste ehitusalased õigusaktid

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded
Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord
Nõuded ehitusprojektile
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes
Ehitise auditi tegemise kord

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

Tagasi : Kasulikku